Aves > Trogoniformes > Trogonidae > Trogoninae > Trogon > Trogon aurantiiventris > Trogon aurantiiventris aurantiiventris

subspecies: Trogon aurantiiventris aurantiiventris (Orange-bellied Trogon, )