Aves > Passeriformes > Tyrannidae > Rhynchocyclinae > Poecilotriccus > Poecilotriccus sylvia > Poecilotriccus sylvia schulzi

subspecies: Poecilotriccus sylvia schulzi (Slate-headed Tody-Flycatcher, )