Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Onychorhynchus > Onychorhynchus coronatus > Onychorhynchus coronatus fraterculus

subspecies: Onychorhynchus coronatus fraterculus (Royal Flycatcher, )