Aves > Passeriformes > Onychorhynchidae > Terenotriccus > Terenotriccus erythrurus > Terenotriccus erythrurus amazonus

subspecies: Terenotriccus erythrurus amazonus (Ruddy-tailed Flycatcher, )